Pozostałe

Ożywienie rolnictwa w Polsce 2014r

1

Spostrzegamy, że branża rolnicza w Polsce to niezmiernie ważna branża ekonomiczna. W następstwie tego wiele osób zwraca szczególną uwagę na rozwój tej branży. Rozwój rolnictwa w Polsce w 2014 roku warunkują czynniki naturalne i pozaprzyrodnicze. Do elementów przyrodniczych zaliczamy: warunki klimatyczne, relacje hipsometryczne, jakość gleb. Decydującą funkcję odgrywają warunki klimatyczne.

259

Na przykład granicę hodowli zbóż wyznacza izoterma + 15°C najcieplejszego miesiąca w ciągu roku. Na półkuli północnej przepoławia ona centralną Kanadę, centralną Skandynawię i północną Rosję (ok. 63-65°N). Na północ od owej izotermy hodowla zbóż jest niemalże nieakceptowalna. Rośliny posiadają naturalnie przeróżne oczekiwania termiczne, na przykład istotne zboże – ryż, aby w całości dojrzeć, po­trzebuje co bynajmniej czterech miesięcy ze średnią gorączką przekraczającą +20°C. Kolosalny oddziaływanie na ekonomię rolną wywiera rzeźba terenu oraz wysokość nad poziomem morza. Rolnictwu na ogół sprzyjają tereny równinne oraz nisko położone, gdyż można tam na obszerną skalę stosować mechanizację prac polowych. Rolnictwo jest działem gospodar­ki, który obejmuje hodowlę roślin, chów zwierząt domowych i wstępną edycję uzyskiwanych wy­robów. Spełnia ono funkcje ekono­miczne, społeczne i przestrzenne. Misje gospodarcze wiążą się z dostarczaniem jedzenia dla ludzi, karm dla zwierzaków i surowców dla przemysłu, a także towarów do handlu zewnętrznego oraz zagranicznego. Misje przestrzenne polegają na modyfikowaniu krajobrazu przez metamorfozę krajobrazu naturalnego na kulturowy.

Znaczenie rolnictwa w poszczególnych państwach jest różnorodne. Są kraju, w jakich ta ga­łąź ekonomii stanowi drobny procent w strukturze dochodu narodowego, zwłaszcza w państwach wysoko rozwiniętych (np. w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji rol­nictwo daje tylko 1-8% wartości dochodu etnicznego). W państwach rozwija­jących się i opóźnionych w rozwoju ekonomicznym udział rolnictwa w tworzeniu do­chodu etnicznego jest znaczny – osiąga 9-40% wartości artykułu krajowego.

Wejdź na panfarmerek.pl – pastuchy dla bydło pastuchy elektryczne, narzędzia – sprawdź

Related Posts

1 Comment

  1. Antoni 10 listopada 2016 at 13:27 -  Odpowiedz

    Interesujące, lecz generalnie to znam bardziej interesujące nowiny.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archwium